تعرفه پنل

نام بسته امکانات مدت اعتبار قیمت
مجیران گولد .حرفه ای یکسال 750000 ریال    
مجیران گولد حرفه ای شش ماه 350000ریال  
        1