تعرفه خط

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000
تعداد ارقام قیمت (ریال)
سفارشی غیرسفارشی
14 750,000 425,000
13 930,000 715,000
12 1,990,000 980,000
11 2,632,000 1,516,000
10 5,794,000 1,793,000
9 7,950,000 4,100,000
8 31,000,000 13,500,000
7    
6    
تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000
تعداد ارقام قیمت (ریال)
14 400,000
12 1,300,000
10 1,700,000
9 قیمت استعلامی می باشد
8 قیمت استعلامی می باشد
تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 50002 و 50005
تعداد ارقام قیمت (ریال)
سفارشی غیرسفارشی
14   150,000
13   550,000
12   800,000
11   1,500,000
10   2,800,000
8