تعرفه خط

یف

مشخصات شماره

کاربران

   

نمونه شماره

تعداد ارقام

غیرسفارشی

سفارشی

       

1

1000XXXXXXXXXX

14

350000

500000

       

2

1000XXXXXXXXX

13

450,000

800,000

       

3

1000XXXXXXXX

12

800,000

1,600,000

       

4

1000XXXXXXX

11

1,650,000

2,500,000

       

5

10001XXXXX

10

1,950,000

4,500,000

       

6

1000XXXXX

9

2,700,000

5,700,000

       

7

1000XXXX

8

3,900,000

7,500,000

       

8

1000XXX

7

40,000,000

 

9

1000XX

6

65,000,000