تعرفه شارژ

تعرفه ارسال پیامک

هزینه هر پیامک فارسی پایه 120 ریال بوده که در ضرایب زیر ضرب خواهد شد

مسیر ضریب فارسی ضریب انگلیسی هزینه پیامک فارسی هزینه پیامک انگلیسی ضریب دریافت ضریب ایرانسل
پیش شماره 1000 1.301 2.603 130.1 260.3 0 1
پیش شماره 3000 1.467 3.2 146.7 320 0 1
پیش شماره 5000 1.26 2.37 126 237 0 1
ایرانسل 1.301 2.603 130.1 260.3 0 1
خط ثابت 1.342 1.342 134.2 134.2 0 1
خط 210001010101010 1.144 1.144 114.4 114.4 0 1