اطلاعات حساب

شماره کارت  : 6037997253092747  بانک ملی به نام  مجیرعطارنیا

شماره حساب :   0110814047004 بانک  ملی به نام مجیر عطارنیا